ก.ค.ศ.เตรียมเสนอ ครม.ร่างบัญชีเงินเดือนครูใหม่

 

UploadImage

วันนี้ (20 พ.ค.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างบัญชีอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งบัญชีเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองกับอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2556

           ทั้งนี้การขึ้นเงินเดือนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการปรับเงินเดือน 15,000 บาทของรัฐบาล โดยในงบประมาณปี 2555 ได้มีการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไปแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ยังไม่ถึง 15,000 บาท และได้กำหนดให้มีการปรับให้ครบในปี 2556 และ 2557

           อย่างไรก็ตาม จากนี้ ก.ค.ศ.จะต้องไปคำนวณตัวเลขภาพรวมว่า จะต้องของบประมาณเพิ่มจำนวนเท่าใดมาเสนอตนก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

            สำหรับร่างบัญชีอัตราเงินเดือนที่นำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบได้กำหนดอัตราเงินเดือนบรรจุใหม่ ในอันดับครูผู้ช่วยที่จะใช้บังคับดังนี้ปี 2556 ได้แก่

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 13,470 บาท

ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี 14,300 บาท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 14,300 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 16,570 บาท ปริญญาโททั่วไป 16,570 บาท

ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 17,690 บาท

ปริญญาเอก 20,320 บาท

ส่วนอัตราเงินเดือนที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ได้แก่

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท

ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท

ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17,690 บาท

ปริญญาโททั่วไป 17,690 บาท

ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 18,690 บาท

ปริญญาเอก 21,150 บาท

ทั้งนี้ในการปรับเงินเดือนดังกล่าว จะมีการปรับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือน 15,000 บาทด้วย โดยได้มีการจัดทำรายละเอียดไว้ในบัญชีเปรียบเทียบอัตราเงินเดือน ที่จะนำเสนอไปพร้อมกัน เช่น ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกวา 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีเงินเดือนอยู่ในอันดับ คศ.4 มีอัตราเงินเดือนก่อนปรับวันที่ 1 มกราคม 2556 จำนวน 24,400 บาท จะได้รับการปรับเงินเดือนในวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็น 27,090 บาท เป็นต้น
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    20 พฤษภาคม 2556

Comments